← Geri Dön

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

ŞİRKET olarak, siz değerli hizmet alan ya da alacak olan MÜŞTERİMİZ kişisel verilerin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde kişisel verilerin korunması kanununa (KVKK) uyumlu davranılmasına özen göstermekteyiz. Bu nedenle kişisel verilerin korunması kanununun 10. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen hususlarda sizi bilgilendirerek, veri sorumlusu sıfatıyla aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmekteyiz.

Veri Sorumlusu

6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel verileriniz şirket. tarafından işlenebilecektir. İşlenebilecek kişisel verilerin bir kısmı aşağıda örnek mahiyetinde sayılmıştır.

Kişisel VerilerKişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen ve bunlara benzeyen amaçlarla KVKK'nın 5. Ve 6. Maddesinde belirtilen şartlar dahilinde işlenebilmektedir.


Koçaslanlar Holding A.Ş., Koçaslanlar Otomotiv İnş. Taş. Petrol Gıda San. T ic. Ltd. Şti. Koçaslanlar Motorlu Araçlar Pt.San. ve Tic. Ltd. Şti., Bursa Ağır Vasıta Sanayi Ticaret A.Ş., KCS Dış Ticaret Mümessilik Sanayi Ticaret Limited Şirketi, KHT Otomotiv Taşımacılık İnşaat Petrol Ürün Sanayi Ticaret Ltd.Şti., Lokman Koçaslan Otomotiv Sanayi Tic. Ltd.Şti. Koçaslanlar Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti. Grup şirketler topluluğu, iştirak ortaklıkları bünyesinde ve anlaşmalı olarak hizmet veren tüm şirketler ŞİRKET olarak tanımlanmıştır

Kişisel Verilerin Aktarımı

Toplanan kişisel verileriniz sadece yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK'nın 8.maddesi uyarınca,

Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirketimiz teklif-sözleşme imzalayabilmek, sözleşmenin ifasını gerçekleştirebilmek, poliçe tanzim edebilmek, mevzuatta öngörülmesi, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, şirketin meşru menfaati, etkili hizmetlerin tamamının sürdürülmesi ve geliştirilmesi, KVKK 5. Ve 6. Maddesinde öngörülen hukuki sebeplerle, bunlar dışındaki durumlarda ise açık rızanıza dayanarak kişisel verilerinizi toplamaktayız. Kişisel verileriniz sizden talep ettiğimiz veya şirketimizle paylaşmayı tercih ettiğiniz bir takım bilgilerin sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda elde edilip işlenebilecektir. Kişisel verileriniz için gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda veya veri işlenmesi için rızanın gerektiği hallerde rızanın geri alınması halinde silinecek veya imha edilecektir.

İlgili Kişilerin Hakları

KVKK'nun 11. Maddesi uyarınca kişisel v eri sahibi olarak aşağıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi şirketimize iletmeniz durumunda, en kısa sürede ve azami 30 gün içerisinde talebiniz cevaplandırılacaktır. *Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, *Kişisel verileri işlemişse buna ilişkin bilgi talep etme, *Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, *Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı 3. Kişileri bilme, *Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 3. Kişilere bildirilmesini isteme, *KVK kanununun ve ilgili diğer kanun hükümlerinin uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 3.kişilere bildirilmesini isteme, *İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, *Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri Gönderenin Sahip Olduğu Haklar

Kullanıcı/Ziyaretçiler, KVK Kanunu tarafından kendilerine tanınan hak/yetkiler çerçevesinde, şirkete başvurarak kendileriyle ilgili:

Kişisel veri sahibi kullanıcı / ziyaretçiler KVK Kanunu uyarınca şirkete yukarıdaki taleplerine ilişkin olarak Başvuru Formu vasıtasıyla başvurabilir. Başvurular, KVK Kanunu'nun 13' üncü maddesinin 2' inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde cevaplandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret şirket tarafından veri sahibinden alınabilir. KVK Kanunu uyarınca şirket talebi kabul edebilir veya gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde şirket tarafından gereği yerine getirilecektir. KVK Kanunu uyarınca başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir. Ziyaretçi/Kullanıcı KVK Kanunu uyarınca şirkete sağlamış olduğu bilginin tam, doğru ve güncel olduğunu taahhüt eder ve bu taahhüde aykırılık oluşturacak bir durumun varlığı halinde tüm sorumluluk kullanıcı/ziyaretçilere ait olacak olup, şirketin herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.”

Veri Sahibinin KVKK Kapsamında Açık Rıza Beyanı

6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu gereğince şirketimiz . tarafından hazırlanan “Aydınlatma Metni” çerçevesinde işlenen kişisel verilerimin neler olduğu, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve kanunun 11. Maddesinde sayılan diğer hakların hususlarında bilgilendirildim. 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince, tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin, şirket, grup şirketler topluluğu, iştirak ortaklıkları bünyesinde ve anlaşmalı olarak verilen tüm hizmetlere ilişkin duyuruların tarafıma iletilmesi amacıyla iletişim bilgilerimin kullanmasına, verilerimin muhafaza edilmesini ve şirket tarafından işlenmesine, teklif ve sözleşme imzalanması, poliçe tanzim edilmesine, sözleşmenin ifasının yerine getirilebilmesi ile ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına, gereken süre boyunca saklanmasına; kişisel verilerimin 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” nda tanımlanan kapsamda VE AYDINLATMA METNİNDE YAZILAN ŞEKİLDE VE SINIRDA kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesini muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. ../../2020 Lütfen tercihinizi belirtiniz.